SandraBrandt.nl

Algemene Voorwaarden

1. Definities 

De Spreker: Sandra Brandt, handelende onder de namen “Klaagvrij Leven” en “(t)ACT Gezond werken”, gevestigd te Haarlem aan de Einsteinstraat 24-I (2014 KT), ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 34227352.
Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden. 

Opdrachtgever: Degene, rechtspersoon of particulier, die aan Sandra Brandt expliciet dan wel impliciet de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende (vervolg) opdrachten en offertes en aanbiedingen tussen Sandra Brandt en de opdrachtgever tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen. 

2. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is, vernietigd kan worden of door een wijziging van de interpretatie van de wet geen werking meer kent dan wel er geen werking aan de betreffende bepaling kan worden ontleend, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden in stand en worden zij niet aangetast. Sandra Brandt en opdrachtgever trachten de overeenkomst zo juist en volledig mogelijk uit te voeren in het licht en de bedoeling van de overeenkomst en de algemene voorwaarden alsmede hetgeen partijen eventueel schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Alle opdrachten worden door Sandra Brandt uitgevoerd als een overeenkomt van opdracht ex. art. 7:400 BW e.v.
4. Indien Sandra Brandt niet (steeds) de strikte naleving van de algemene voorwaarden handhaaft, kan daaraan geen enkel recht worden ontleend om in andere gevallen juist wel of niet te handhaven en/of te concluderen dat een bepaalde bepaling geen werking kent. Het staat Sandra Brandt vrij om te allen tijde af te wijken van de algemene voorwaarden in het voordeel van opdrachtgever. 

3. Offertes & aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen door Sandra Brandt zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders vermeld. Alle vermeldde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
2. Alle offertes en aanbiedingen kennen een geldigheidsduur die op de betreffende offerte of aanbieding staat aangegeven. Indien een geldigheidsduur ontbreekt, geldt een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na dagtekening van de betreffende offerte of aanbieding. Sandra Brandt kan een offerte of aanbieding, die na het verlopen van de geldigheidsduur van de offerte door de opdrachtgever wordt geaccepteerd, alsnog accepteren maar kan daartoe niet worden gehouden. 3. Indien de offerte of aanbieding uitgaat van informatie die door de opdrachtgever is verstrekt dient de opdrachtgever in te staan voor de juistheid van deze informatie. Misleidende, onbruikbare, onvolledige of onjuiste informatie kan Sandra Brandt niet binden. Eventuele gevolgen die voortvloeiende uit deze misleidende, onbruikbare, onvolledige of onjuiste informatie komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes en aanbiedingen, in publicaties of in e-mails binden Sandra Brandt niet.
5. In het geval een offerte of aanbieding een samengestelde prijsopgave bevat is Sandra Brandt niet gehouden een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de samengestelde prijsopgave te verrichten. 

6. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat een offerte of aanbieding van Sandra Brandt schriftelijk of via e-mail door de opdrachtgever wordt aanvaard dan wel dat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte of aanbieding van Sandra Brandt. 

7. Eventuele werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de offerte of de aanbieding worden zoveel mogelijk bij aparte overeenkomst of bevestiging vastgelegd. Werkzaamheden die zonder aparte overeenkomst of bevestiging worden uitgevoerd worden beschouwd als extra werkzaamheden welke door Sandra Brandt bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht tegen de bij Sandra Brandt gebruikelijke tarieven voor de betreffende werkzaamheden. Een eventueel risico dat de opdrachtgever niet akkoord is met de hoogte van het bedrag waarvoor de extra werkzaamheden door Sandra Brandt in rekening worden gebracht, dient voor rekening en risico van de opdrachtgever te blijven in die zin dat de verplichting tot betaling aan Sandra Brandt volledig in stand blijft. 

4. Aansprakelijkheid & voorbereiding voor de spreker 

1. Sandra Brandt is nooit voor meer of voor een hoger bedrag aansprakelijk dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert is het bedrag van de aansprakelijkheid van Sandra Brandt beperkt tot 3 (drie) keer de overeengekomen som van de door Sandra Brandt uit te voeren werkzaamheden. De overeengekomen som is daarbij leidend. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperking laat onverlet dat Sandra Brandt zich op het standpunt kan stellen dat zij niet aansprakelijk is of gehouden kan worden nu haar aansprakelijkheidsverzekering de claim heeft afgewezen. 

2. Opdrachtgever is verplicht die voorbereidingen te treffen en de werkomgeving van Sandra Brandt dusdanig in te richten dat een juiste en volledige uitvoering van de werkzaamheden van Sandra Brandt zijn geborgd. Sandra Brandt heeft als spreker cq uitvoerder het recht om te bepalen of een bepaalde werkomgeving voldoet aan de redelijke eisen die Sandra Brandt daaraan mag stellen. 

3. In het geval een derde door Sandra Brandt wordt ingeschakeld komt aan deze derde het recht toe om de werkomgeving te beoordelen.
4. In het geval Sandra Brandt, of een door haar ingeschakelde derde, oordeelt dat de aan haar ter beschikking gestelde werkomgeving niet voldoet aan de eisen die redelijkerwijs daaraan gesteld mogen worden of voldoet aan de eisen die Sandra Brandt schriftelijk aan de werkomgeving heeft gesteld, is de opdrachtgever in gebreke en behoudt Sandra Brandt zich het recht voor haar werkzaamheden op te schorten en de kosten daarvan in rekening te brengen bij opdrachtgever. 

5. Dienstverlening, kwaliteit en bijkomende diensten 

1. Sandra Brandt specificeert in haar offertes en aanbiedingen de door haar te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden die hierin niet zijn genoemd en redelijkerwijs niet voortvloeien uit de door Sandra Brandt opgegeven specificatie worden geacht extra werkzaamheden te zijn als bedoeld in art. 3 lid 7. 

2. Sandra Brandt levert een dienst en kan derhalve geen kwaliteitsgarantie afgeven. Op Sandra Brandt rust slechts een inspanningsverplichting om haar werkzaamheden deugdelijk uit te voeren waarbij op voorhand wordt opgemerkt dat in een veelvuldigheid van de gevallen het te behalen resultaat wordt beïnvloed door een divers aantal omstandigheden die niet voor Sandra Brandt beïnvloedbaar zijn. 

3. De kosten van eventuele ruimte(n) of het gebruik van apparatuur komt te allen tijde voor rekening van opdrachtgever tenzij uit de offerte of aanbieding van Sandra Brandt anders blijkt. In geen geval zal de opdrachtgever Sandra Brandt aan derden kunnen binden tenzij partijen zulks schriftelijke anders overeenkomen. 

4. Tenzij anders overeengekomen, staat het Sandra Brandt vrij om eventuele derden in haar plaats de werkzaamheden te laten uitvoeren. Opdrachtgever kan zich tegen deze inschakeling van derden door Sandra Brandt niet verzetten. Op Sandra Brandt rust de verplichting om zorg te dragen dat eventuele derden over de juiste expertise en vaardigheden beschikken.

6. Betalingscondities 

1. Facturen van Sandra Brandt dienen binnen 14 dagen nadat zij aan opdrachtgever zijn aangeboden te worden voldaan op de wijze zoals door partijen is overeengekomen of op de offerte dan wel aanbieding van Sandra Brandt is vermeld.
2. Sandra Brandt is, tenzij partijen anders overeenkomen, geheel vrij om het moment te kiezen waarop zij haar factuur voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan opdrachtgever aanbiedt. 

3. Opdrachtgever is na het verstrijken van de termijn als bedoeld in art. 6 lid 1 van rechtswege in verzuim. Aan Sandra Brandt komt vanaf dat moment het recht toe om haar werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Sandra Brandt heeft voldaan.
4. Eventuele (gevolg)schade door een (rechts)geldige opschorting van de werkzaamheden van Sandra Brandt komt niet voor rekening en risico van Sandra Brandt. 

5. Aan opdrachtgever komt geen recht toe zijn (betalings)verplichtingen jegens Sandra Brandt op te schorten.
6. In het geval opdrachtgever in verzuim verkeert, is opdrachtgever direct incassokosten verschuldigd. Naast incassokosten, die hierbij worden gesteld op een percentage van 15% van de openstaande factuur inclusief btw met een minimum van € 45,00, is opdrachtgever eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim verkeert tot het moment waarop de openstaande factuur van Sandra Brandt volledig wordt voldaan. 

7. Eventuele betalingen die binnenkomen nadat opdrachtgever in verzuim is geraakt worden op grond van art. 6:44 BW eerst afgeboekt op de rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom. 

7. Annulering & verhindering 

1. De toepassing van art. 7:408 lid 1 BW wordt uitgesloten met dien verstande dat de opdrachtgever de overeenkomst van opdracht met Sandra Brandt niet kan opzeggen. De opdrachtgever blijft met dien verstande te allen tijde verplicht zijn betalingsverplichting jegens Sandra Brandt na te komen. 

2. Sandra Brandt kan aan een eventuele gewenste opzegging door de opdrachtgever gehoor geven en daarbij de opdrachtgever ontslaan van (een gedeelte van) zijn/haar betalingsverplichting jegens Sandra Brandt. Sandra Brandt is daartoe echter nooit gehouden en kan voorwaarden verbinden aan de acceptatie van de opzegging door de opdrachtgever. 

3. Met de uitsluiting van art. 7:408 lid 1 wordt eveneens bepaald dat art. 7:411 lid 1 geen toepassing zal vinden aangezien de opdrachtgever te allen tijde verplicht is de factuur van Sandra Brandt volledig te betalen, tenzij Sandra Brandt de keuze maakt af te wijken van haar algemene voorwaarden. 

4. Indien de bepalingen uit de leden 1 en 3 op enig moment onverhoopt werking verliezen heeft te gelden dat de opdrachtgever de overeenkomst met Sandra Brandt slechts op kan zeggen voor zover hij daarbij eveneens ondubbelzinnig en schriftelijk verklaart dat zij de door Sandra Brandt reeds gemaakte kosten zal voldoen. 

5. De datum waarop de werkzaamheden door Sandra Brandt dienen te worden uitgevoerd kan tot 4 werkdagen voorafgaand aan die datum kosteloos worden verzet in die zin dat de datum kan worden gewijzigd.
6. Een wijziging van de datum waarop de werkzaamheden door Sandra Brandt dienen te worden uitgevoerd later dan art. 7 lid 5, heeft tot gevolg dat de opdrachtgever aan Sandra Brandt een vergoeding verschuldigd is ad. € 175,- voor de reeds door Sandra Brandt gereserveerde tijd. 

7. De datum waarop de werkzaamheden door Sandra Brandt dienen te worden uitgevoerd kan maximaal twee keer worden verzet. Aan een eventuele derde verzetting van de datum hoeft Sandra Brandt geen medewerking te verlenen en Sandra Brandt wordt in dat geval geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Sandra Brandt behoudt dan ook haar volledige recht nakoming van de opdrachtgever te vorderen.
8. De mogelijkheid van de opdrachtgever om de datum waarop de werkzaamheden door Sandra Brandt dienen te worden uitgevoerd te verzetten, wordt door Sandra Brandt beperkt in die zin dat tussen de aanvankelijk tussen partijen overeengekomen datum en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden door Sandra Brandt maximaal 8 weken mogen zitten. Een eventuele overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat Sandra Brandt geen uitvoering hoeft te geven aan het verzetten van de datum, ongeacht of aan opdrachtgever op grond van art. 7 lid 7 strikt genomen nog een mogelijkheid tot het verzetten van de datum toekomt. 

9. Indien de opdrachtgever de plaats van de werkzaamheden wenst te wijzigen, komen de kosten van deze wijziging voor rekening van opdrachtgever. Sandra Brandt is in dat geval eveneens gerechtigd om eventuele reiskosten voor deze wijziging in rekening te brengen. In het geval de locatie van de uit te voeren werkzaamheden een voordeel oplevert voor Sandra Brandt is opdrachtgever gehouden de overeengekomen som aan Sandra Brandt te voldoen. 

10. Indien Sandra Brandt verhinderd is als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting, beroepsmatige verantwoordelijkheid elders of een omstandigheid op grond waarvan Sandra Brandt redelijkerwijs geen uitvoering kan geven aan de uitvoering van de werkzaamheden, zal Sandra brandt trachten een derde in te schakelen met dezelfde expertise en vaardigheden. 

11. Aan een eventuele verhindering van Sandra Brandt of een door haar ingeschakelde derde kan geen schadegevolg worden gekoppeld die voor rekening of risico van Sandra Brandt kan worden gebracht.
12. Sandra Brandt zal op een zo kort mogelijke termijn een drietal nieuwe datum voorstellen doen waarbinnen Sandra Brandt alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. De opdrachtgever kan in geen geval eisen dat Sandra brandt persoonlijk haar werkzaamheden uitvoert tenzij zulks schriftelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen. 

13. Indien de nieuwe door Sandra Brandt voor te stellen data geen uitkomst bieden voor de opdrachtgever, komt aan de opdrachtgever het recht toe zelf een tweetal nieuwe datums voor te stellen waarop de werkzaamheden door Sandra Brandt kunnen worden uitgevoerd. Deze data van de opdrachtgever dienen te liggen binnen 8 weken nadat Sandra Brandt verhinderd was de werkzaamheden uit te voeren. 

14. Sandra Brandt kan niet verplicht worden derden in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
15. Indien partijen op grond van de voorgaande leden geen nieuwe datum kunnen vinden binnen 8 weken na de eerste datum waarop Sandra Brand was verhinderd, wordt Sandra Brandt geacht te hebben voldaan aan haar verplichtingen en bestaat voor opdrachtgever de verplichting tot nakoming van zijn/haar verplichtingen. 

8. Intellectueel eigendom 

1. Alle schriftelijke stukken zoals logo’s en presentaties alsmede alle uitingen van Sandra Brandt in het kader van “(t)ACT Gezond werken” en/of “Klaagvrij Leven” behoren tot het absolute intellectuele eigendom van Sandra Brandt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandra Brandt niet worden gedupliceerd, vermenigvuldigd of aan derden kenbaar worden gemaakt. 

2. In het geval van schending van het intellectueel eigendom van Sandra Brandt is opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 2.500,- per keer dat opdrachtgever het intellectueel eigendom van Sandra Brandt schendt, vermeerderd met € 250,- voor elke dag of elk dagdeel dat de schending voortduurt. 

Forumkeuze en toepasselijk recht 

1. Op de rechtsbetrekking tussen Sandra Brandt en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eventuele geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Indien een van de partijen een gerechtelijke procedure wenst te starten, zullen partijen daarbij de normale gang van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgen.